Elektroninės parduotuvės naudojimo taisyklės

 • 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. UAB ASIA 4 YOU (toliau − Pardavėjas) elektroninėje parduotuvėje www.asia4you.lt (toliau − Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau − Taisyklės).
  1.2. Asmuo, kuris užpildo Parduotuvės vartotojo registracijos formą ir patvirtina šias Taisykles paspausdamas nuorodą Susipažinau ir sutinku, yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.
  1.3. Užsiregistravęs asmuo tampa Parduotuvės klientu (toliau − Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
  1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti registraciją, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.
  1.5. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, iš anksto neįspėdamas Kliento, pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų pateikimo Parduotuvėje dienos. Kliento užsakymai, pateikti iki Taisyklių pakeitimo, įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.
  1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtų nuostolių, kurie kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

  2. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka
  2.1. Parduodamų prekių kainos nurodytos su PVM.
  2.2. Mokestis už prekių transportavimą nurodomas, kai užsakymas suformuojamas iki galutinio jo patvirtinimo.
  2.3. Klientas už užsakytas prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
  2.3.1. apmokėjimas Kliento naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Klientui elektroninės bankininkystės sistemoje pateikiamas mokėjimo pavedimo blankas pagal jo užsakymą. Visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;
  2.3.2. apmokėjimas naudojantis kreditinių kortelių (Visa, MasterCard) paslaugų sistema;
  2.3.3. apmokėjimas PayPal sistema.

  3. Prekių užsakymas
  3.1. Patvirtindamas užsakymą Klientas įsipareigoja patikrinti, ar visi jo asmeniniai duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Klientas įsipareigoja duomenis ištaisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.
  3.2. Užsakymas pradedamas vykdyti, tik Klientui visiškai jį apmokėjus.
  3.3. Jei Klientas pageidauja, kad prekės būtų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme jis nurodo kitą prekių pristatymo adresą ir gavėjo duomenis.
  3.4. Pardavėjas priima tik teisingai užpildytus užsakymus.

  4. Prekių pristatymas
  4.1. Prekės nurodytu adresu Lietuvoje pristatomos per 5 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo.
  4.2. Į kitas šalis prekės pristatomos pagal sutartas Pardavėjo ir Kliento sąlygas.

  5. Prekių garantija ir grąžinimas
  5.1. Prekės atitinka šioms prekėms keliamus įprastus kokybės reikalavimus.
  5.2. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įteikimo Klientui momento. Prekių garantijos galiojimo terminai nustatomi LR įstatymuose numatytais pagrindais.
  5.3. Sidabro gaminiams garantija neteikiama ir jų grąžinti negalima.
  5.4. Klientui parduotos nekokybiškos prekės keičiamos kokybiškomis arba Klientui pageidaujant grąžinama visa sumokėta pinigų suma.
  5.5. Klientas gali grąžinti kokybišką prekę dėl subjektyvių priežasčių ar požymių, kurie neatitinka Kliento poreikių (pvz., spalvos, dydžio ir t.t.), per 7 dienas nuo prekės gavimo momento ir susigrąžinti už ją sumokėtą pinigų sumą.
  5.6. Kokybiškos prekės grąžinimo išlaidos (transportavimas) apmokamos Pirkėjo.
  5.7. Pardavėjas kokybišką prekę iš Kliento priima, jeigu prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta Kliento.
  5.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti kokybiškų prekių, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse numatytos grąžinimo tvarkos.

  6. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė
  6.1. Klientas turi teisę:
  6.1.1. įsigyti parduodamą prekę Parduotuvėje nurodyta kaina ir Taisyklėse nustatyta tvarka;
  6.2.1. Klientas įsipareigoja:
  6.2.1. naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, vadovautis Parduotuvėje pateiktomis Taisyklėmis ir laikytis jose nurodytų nuostatų;
  6.3.2. neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims;
  6.3.3. pasikeitus asmeniniams duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, juos nedelsiant atnaujinti;
  6.3.4. susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis.
  6.4. Pardavėjas turi teisę:
  6.4.1. bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą;
  6.4.2. pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles;
  6.4.3. keisti parduodamų prekių asortimentą ir kainas;
  6.4.4. Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  6.5. Pardavėjas įsipareigoja:
  6.5.1. parduoti prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, prekių pirkimą-pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;
  6.5.2. parduoti prekes tokios būklės, kuri atitiktų Kliento išsirinktą pavyzdį;
  6.5.3. pristatyti užsakytas prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;
  6.5.4. garantuoti, kad būtų parduodamos saugios, tinkamos kokybės prekės;
  6.5.5. prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad Klientas turėtų realią galimybę panaudoti šias Prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;
  6.5.6. suteikti valstybine kalba Klientui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą prekę;
  6.5.7. Kliento prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą prekę;
  6.6. Klientas atsako už savo veiksmus, atliekamus elektroninėje Parduotuvėje.
  6.7. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.
  6.8. Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.
  6.9. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

  7. Asmens duomenų apsauga
  7.1. Klientas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Kliento asmeninius duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.
  7.2. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmeniniai duomenys bus naudojami tik Kliento tapatumui nustatyti užsakant prekę ir užsakytų prekių pristatymui. Kliento asmeniniai duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Klientas sutinka pildydamas registracijos formą.
  7.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmeninių duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo paslaugas. Kitais atvejais Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais.
  7.4. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti Kliento asmeninių duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.
  7.5 Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą, visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui. Klientas, sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą, nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris, atsižvelgdamas į Kliento pranešimą, užblokuoja Kliento prisijungimą. Dėl pakartotinio Kliento registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.

  8. Kitos nuostatos
  8.1. Šalys įsipareigoja visus dėl Taisyklių vykdymo kylančius ginčus spręsti derybomis. Neišsprendus ginčo derybomis, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.